Fyodor Dostoevsky

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky

Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky, (Novemba 11, 1821 – Febiweri 9, 1881) a ahn wehn wahn Roshan fikshan raita, eseis ahn filasifa uufa work dem inkluud buk laka Kraim an Ponishment ahn Di Breda dem Karamazav.