Jump to content

Wiet

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Ina sayans ah injinierin, di wiet a wah abjek yuujali tek fi bi di fuos pah di habjek juu tu gravity. Wiet a vekta huufa magnityuud (wah skiela kuantiti), muotaim dinuot bai hitalik leta W, a di prodok a di mas m a di habjek ah di magnityuud adi luokal gravitieshanal axalarieshan g; so: W = mg. Di yuunit a mejament fi wiet a daa wan a fuos, ush ina di Intanashinal Sistim a Yuunit (SI) a di nyuutan. Fi hegzampl, wah abjek wid mas a wan kilogram ab wiet a bout 9.8 nyuutan pah di soerfis a di Oert, ah bout wan-sixt az moch pah di Muun. Ina dis sens a wiet, wah badi kiah wietlis onggl ef ide for (ina prinsipl infinetli for-for) frah heni ada mas. Alduo wiet ah mas a sayantifikali distingk kuantiti, di toermdem noftaim kanfyuuz wid deh wananeda ina hebridie yuus (dat a, kompier ah kanvoert fuos wiet ina pong tu mas ina kilogram ah vaisa-voersa).