Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.

Uoshanagrafi

Fram Wikipidia
Jump to navigation Jump to search

Uoshanagrafi (kompoun a di Griik woddem ὠκεανός miinin "uoshan" ah γράφω miinin "fi rait"), aalso nuo az uoshanalaji, a di branch a hOert sayans we todi di uoshan.