Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.

Rashanal nomba

Frahn Wikipidia
Jump to navigation Jump to search

Ina matimatix, rashanal nomba a wah nomba we kiah raitdong az frakshan. Rashanal nomba a haal riil nomba, ah kiah pazitiv ar negitiv.