Plien

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia
Plien

Ierplien ar ieroplien (infaamali plien) a wah self-powa fix-wing machiin we muuv faawod bai chros frah jet injin ar propela.