Mistisizim

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Mistisizim a "kanstilieshan a distingktiv praktis, diskuos, tex, instityuushan, chradishan, ah expiiriens iem a yuuman chransfamieshan, vieriosli difain ina difrah chradishan."