Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.

Mashiin gon

Fram Wikipidia
Jump to navigation Jump to search

M2 Browning mashiin gon

Mashiin gon wah fuli haatamatik mountid ar puotebl fayahaam, dizain fi faya built ina kuik sokseshan frah wah amiunishan belt ar magaziin, tipikali a di riet a 300 tu 1800 rong a minit.