Jump to content

Kompas

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Kompas wid dyual maakin fi direkshan ah digrii

Kompas a wah inschument yuuz fi navigieshan ah orientieshan we shuo direkshan relitiv tu di jaagrafik "kaadinal direkshan", ar "paint". Yuujali, wah dayagram kaal kompas ruoz, shuo di direkshan naat, sout, iis, ah wes az abrivietid inishal maak pah di kompas. Wen di kompas yuuz, di ruoz kiah alain wid di karispandin jaagrafik direkshan, so, fi egzampl, di "N" maak pah di ruoz riili paint tu di naat. Friikuentli, ina adishan tu di ruoz ar sohtaim steda it, anggl maakin ina digrii shuo pah di kompas. Naat karispan tu ziiro digrii, ah di anggldem ingkriis klakwaiz, so iis a 90 digrii, sout a 180, ah wes a 270. Demaya nomba lou di kompas fi shuo azimut ar bierinz, we kamanli stiet ina dis notieshan.