Kambinatuorix

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Kambinatuorix a wah branch a matimatix we kansoern wid di todi a fainait ar kountebl diskriit chokcha.