Jump to content

Indus Vali Sivilizieshan

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Di Indus Vali Sivilizieshan (IVS) wena Branz Iej sivilizieshan (3300–1300 BKE; machior piiriad 2600–1900 BKE) we hexten frah wa tide a naatiis Afganistan tu Pakistan ah naatwes India. Alang wid Ienshent Iijip ah Mesopotiemia iwena wan a chrii hoerli sivilizieshan a di Uol Wol, ah outa di chrii di wan we predout di muos.