Gliesia

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Gliesia a poersistent badi a dens ais we galang-galang muuv anda iwuona wiet; ifaam we di akiumilieshan a sinuo exiid ablieshan (meltin ah soblimieshan) uova nof ier, noftaim senchri. Gliesia tek taim difaam ah fluo juu tu schres injuus bai deh wiet, sieh taim dem a-kriet krevas, serak, ah adaels distingguishin fiicha. Azuel deh abried rak ah debri frah deh sobschriet fi kriet lanfaam laka soerk ah morien. Gliesia faam onggl pah lan ah deh distingk fra di moch tina sii ais ah liek ais we faam pah di soerfis a badi a waata.

Gliesia