Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.

Dam

Fram Wikipidia
Jump to navigation Jump to search

Glen Canyon Dam - Yunaitid Stiet

Dam a baria we impoun waata ar andagrong schriim.