Jump to content

Atmosfier a Oert

Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.
Fram Wikipidia

Di atmosfier a Oert a di lieya a gias, kamanli nuo az ier, we sorong di planit Oert ah ritien bai Oert gravity. Di atmosfier protek laif pah Oert bai abzaab olchravailit suola redieshan, we waam di soerfis chuu iit ritenshan (griinous ifek), ah bai rijuus tempicha exchriim bitwiin die ah nait (di dayoernal tempicha vierieshan).