Demya piej ya a fi wah nesiseri aatikl.

Aniurizam

Frahn Wikipidia
Jump to navigation Jump to search

Aneurysem.jpg

Aniurizam a wah luokalaiz, bolj laka baluun ful a blod ina di waal a blod vesl.